Pracujemy w sposób przemyślany i dobrze zorganizowany.

Pracę nad projektem dzielimy na etapy:


1.Przygotowanie szkolenia - diagnoza potrzeb - etap ten pozwala na dokładne opracowanie zagadnień tematycznych oraz obszarów kompetencji, które mają być doskonalone. Podczas tego etapu poznajemy specyfikę organizacji, analizujemy słabe punkty grupy wytypowanej do szkolenia oraz ustalamy, jakie rezultaty mają być osiągnięte po zakończeniu projektu. W tym etapie głównie korzystamy z wywiadów prowadzonych w różnej formie:
  • rozmowy osobiste lub telefoniczne z uczestnikami
  • rozmowy z przełożonymi
  • ankiety
Dla pełnego obrazu potrzeb szkoleniowych korzystamy także z badań tajemniczy klient (MYSTERY SHOPPING)

W przypadku, gdy diagnoza potrzeb wykazuje konieczność skorzystania z innych usług jesteśmy gotowi sprostać temu zadaniu i zaproponować usługi doradcze.

2. Opracowanie programu szkolenia - w tym etapie zespół trenerów specjalizujących się w określonej tematyce tworzy program szkolenia, który ma rozwijać kompetencje określone podczas diagnozy. Program szkolenia zwykle jest dokładnym scenariuszem całego szkolenia. W takiej formie jest przedstawiany Państwu do ostatecznej akceptacji.

3. Przeprowadzenie szkolenia - pracujemy wyłącznie aktywnymi metodami angażującymi uczestników intelektualnie jak i emocjonalnie. Podczas szkoleń organizujemy dodatkowo konkursy z nagrodami, które jeszcze bardziej aktywizują uczestników. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje atrakcyjne materiały szkoleniowe zawierające informacje poruszane na szkoleniu oraz stanowiące materiał uzupełniający.

4. Podsumowanie szkolenia - sporządzamy raport z przeprowadzonych działań szkoleniowych wraz z oceną ich skuteczności. Prezentujemy wyniki ankiet, badamy stopień osiągnięcia celów projektu, formułujemy wnioski, wskazówki oraz proponujemy dalsze działania mogące pomóc organizacji.

5. Wzmacnianie efektywności szkoleń - wsparcie w rozwoju kompetencji po szkoleniu . Naszym wszystkim uczestnikom szkoleń dajemy możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych lub poprzez kontakt e-mailem z trenerem prowadzącym szkolenie. Służymy pomocą we wdrażaniu nabytej wiedzy, analizujemy indywidualne przypadki z życia zawodowego. Bardzo chętnie przyjmujemy informacje o Państwa sukcesach.

6. Ponowna diagnoza potrzeb - mataro ceni sobie stałą współpracę ze swoimi klientami, współpracę opartą na zasadach partnerstwa. Kończąc szkolenie czy cały cykl szkoleń analizujemy gdzie możemy być jeszcze pomocni w Państwa firmie.